มี   บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  • โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง

ผลงานทั้งหมด

แสดง #
หัวเรื่อง ฮิต
เว็บลิงก์ [มยุรฉัตร มนกลม] หนังสือนิทานสามมิติพาเพลินเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 410
เว็บลิงก์ [ประไพวรรณ ละอินทร] Blended_Learning 269
เว็บลิงก์ [อนิรุทธิ์ สมร] โครงการพัฒนาและส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2561 193
เว็บลิงก์ [ประไพวรรณ ละอินทร] การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2016 เพื่อสร้างงานเอกสาร สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 184
เว็บลิงก์ [นิรมล สมหมาย] รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องของเล่นของใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 277
เว็บลิงก์ [กมลวรรณ ศรีเรือง] การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน ชั้น ป.3 248
เว็บลิงก์ [ทศวรรณ วงค์ตะวัน] รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน ป.6 198
เว็บลิงก์ [นายนรินทร์ มีคำ] ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT สำหรับ นักเรียน ป.5 242
เว็บลิงก์ [ปองจิต ชมชิด] ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ภาษาไทย โดยใช้นิทาน เสริมทักษะ ชุดนิทานสระหรรษา สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 190
เว็บลิงก์ [ปองจิต ชมชิด] รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ภาษาไทย โดยใช้นิทานเสริมทักษะ ชุดนิทานสระหรรษา สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 192
เว็บลิงก์ [ประไพวรรณ ละอินทร์] โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2016 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้น ป. 6 510
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
42 ถนนเหมืองแดง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5451-1404 โทรสาร 0-545-2781

ลิขสิทธ์

ลิขสิทธิ์ © 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จ.แพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates