โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
(สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

42 ถนนเหมืองแดง ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ 0-5451-1404
โทรสาร 0-545-2781
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.